דברי הרב ר' רובין בכנס רבנים שע"י משמרת השבת

בס"ד

 

תמלול ר' יצחק מרדכי רובין

ברשות הרבנים הגאונים שליט"א, דבר שפתיים אך למחסור, אחרי כל מה שהקדימו כאן, גם בדברים התלויים בקרא וגם בדברים התלויים בסברא, אבל רציתי לחדד כאן איזה שהוא היבט ונקודה שאנשים מהצד איך שהם מביטים ומסתכלים, אני חושב שזה חובת השעה לברר את הדברים בצורה שתהיה אמיתית ושווה.

הנושא של חשמל בשבת הוא בעצם נושא ישן, אבל בדור האחרון הוא נושא חדש לגמרי מכיוון שיש כאן שאלות חדשות שהם לא יש מיש אלא יש מאין, השאלות שעומדות על הפרק בדור האחרון, הם שאלות שלא התעסקו בהם כלל וכלל גדולי ומאורי הדור שעליהם נשענו כלל ישראל בשנים האחרונות.

לו זכינו והיינו נכנסים לעומקם של דברים, הדרך הייתה יותר קלה ופשוטה, אבל כל הנושאים האלו של המעגלים הדיגיטליים שהם אב ובניין לכל השאלות החדשות, הם נושאים שלא עלו על הפרק, וכמעט זעיר פה וזעיר שם שיש התייחסויות שאפשר להישען עליהם.

אני רוצה להקדים לפני החלק ההלכתי, ישנה לפעמים הרגשה ואיזה גישה שמכון משמר השבת הוא איזה מכון בני ברקי שיצירתו ולידתו בבני ברק ואולי הם אפופים עם חומרות, הקפדות ואולי הם מחמירים יתר על המידה.

וזה דברים שבודאי הרבנים שנמצאים כאן שומעים את זה חלק בגלוי וחלק בסתר, אני שומע גם בגלוי וגם בסתר, אני רוצה מעל במה זו להבהיר בצורה ברורה שאינו משתמעת לשתי פנים, יש לי קשר קבוע עם האחרים על המכון לא קשר שמן השפה ולחוץ אלא קשר עמוק עם בירורים לגופם של דברים, ואני חייב להדגיש שאין כאן חומרות כלל וכלל מדובר כאן על שורת הדין.

ואני אקדים ואומר בכל החלק של נתינת הכשרים יש טעות רווחת שחושבים שאם יש מישהו שנותן הכשר מסתבר שזה הסדר, ואם הוא בפרט יהודי כשר אז הוא ודאי לא יכשיל את הציבור, והרבה פעמים זה נכון, אני לא חושב שאפשר להגיד שכל אותם אנשים שנתנו הכשרים, היה להם כוונה לפרוץ ולחלל את השבת ישנם מכונים שהתכוונו לטוב, לא התכוונו ח"ו לרעה.

אבל השאלה על האנשים באיזה חיידר למד ובאיזה בית מדרש הוא גדל, מה שיקולי הדעת שלו ואיך בנויות ההכרעות.  למשל השאלה היסודית האם להתייחס לחשמל בשבת כדאורייתא או כדרבנן זה אב מאוד גדול שגורם להתייחסות שונה, אם מישהו חושב ואומר מעיקר הדין חשמל בשבת זה דרבנן, נכון שהחזו"א אומר שזה חשש חטאת אבל הוא מזלזל ואומר שמעיקר זה דרבנן אז כל ההתייחסות שלו וכל מה שהוא שיפש להכשיר ולמצוא פתרונות למכשירים זה יהיה בנוי של 'זה דרבנן ואפשר להקל בזה'.

אני חושב שיש שני ידיעות שחשוב להדגיש אותם בציבור, אנחנו התחנכנו שחשמל בשבת זה כלשון החזו"א: יש בזה חשש חטאת, אבל גם לשיטת הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שהוא אמר שעד יומו האחרון הוא לא הבין את החזו"א, הרי היה לו את ההתכתבות הידועה, אבל הוא אמר פעם ששאל אותו איזה אברך על חשמל בשבת, אז הוא אמר שאני למדתי את העניין ולא הבנתי, אבל מי שנוהג בחשמל בשבת דלא כהחזו"א הוא קל דעת, ככה הורה הגרש"ז למעשה.

זאת אומרת שאברך מן השורה שהוא בא להתייחס אז גם הגרש"ז שאמר שחשמל בשבת זה דרבנן, אבל הוא אמר שזה קל דעת, לפני שנים איזה אברך שהוציא ספר בירושלים, ובתוך ההלכות היה איזה הלכה שהוא כתב שמותר להגיד לנכרי להדליק פלורוסנט לאיזה צורך הוא חישבן את זה כשבות דשבות וחשמל דרבנן, אז הרב אלישיב זצ"ל קרא לו והכריח אותו למחוק את זה מהספר והורה לו להדפיס שוב את הספר,  והתפלא על אברך שמסוגל לכתוב נגד הוראה של החזו"א.

ככה שההתייחסות של גדולי הדור הוא שככה צריך לנהוג וחשמל בשבת דאורייתא, ממילא כל אלו שגדלו בבית מדרש אחר,אז לפעמים כל הנחות היסוד שלהם שונות ועל פי זה הם בונים את המכשירים, ןעל פי זה הם בונים את ההלכות ולא דווקא שכוונתם הוא לפרוץ, שישנם כאלו שכוונתם לפרוץ, הם בכלל נמצאים במסגרת רחוקה, אבל גם אלו שנמצאים קרות ומשויכים לציבור החרדי, אבל מכיוון שגדלו בהבנה אחרת ובסוג חשיבה אחרת, אז זה גורם, מכריע ומשפיע לגבי כל ההלכות האלו.

כמו שניקח את הדוגמא הפשוטה מהמכשיר שהזכירו כאן, אותו מכשיר שבעצם מכונה גרמא, שבעצם אם מישהו יפרק אותו הלכתית, לקחת אותו ולפרק אותו לגורמים, אז בעצם יש שמה מניעת המונע, ומישהו שילמד עכשיו בכולל ולא יצטרך להורות ברבים וידון בזה אז יכול לצאת לו שמניעת המונע מותר.

אבל פתאום בא גדול הדור ומסתכל ואומר דבר כזה שאתה לוחץ על כפתור ובתוך כמה שניות אתה מפעיל מכשיר, זה לא יכול להיות שזה מותר זה מכשיר אחד ואני לא מתייחס למה שיש בפנים האם זה בנוי על פעולה כזאת או כזאת.

זה כבר הסתכלות מבית מדרש אחר, זה הבית מדרש שאותו אנו מייצגים ובו למדנו וכך אנחנו רוצים שהדורות הבאים ילמדו בתורה הזאת.

ישנם כאלו שלא מבינים כלל במה מדובר, אתה יושב בשיעור ומסביר להם והם שואלים אותך, הרי בסה"כ זה רק מניעת המונע ומה עוזר לך שזה הכל נמצא בקופסא אחת? הרי מי שלא למד את הסברות האלו אז אין לו נגיעות להבין את המהלך הזה.

ולכן היסוד הזה אני חושב שחשוב להדגיש כאן בפני הרבנים, שמכון משמרת השבת אני בכל אופן לא נתקלתי באיזה שהוא חומרא משונה או משהו שהוא נגד הסברא ונגד הגמרא, רק מה הם ייסדו בצורה הכי נכונה והכי ברורה ואני חושב שזה בעצם מה שבני תורה כל הזמן מחפשים, שיהיה מכשירים שלא יהיה בהם שאלות, מכיוון שהשאלות בנושאים האלו הם שאלות כהררים התלויים בשערה, ולפעמים יכול להיות שתהיה איזה שאלה במכשיר מסויים כמו כל מיני שאלות שבמקררים.

חושבים שמקרר יש בו שאלה אחת, ישבתי עם הטכנאי שנתן את ההכשרים שעות ע"ג שעות, עשרות שעות ישבנו לברר וכל נקודה היתה טעונה בירור של עוד כמה שעות, קודם כל לברר את החלק הטכני איך שהמכשיר עובד ואח"כ להגדיר את ההגדרות ההלכתיות ואח"כ ג"כ לשבת בשיקול הדעת ולראות ובאמת ישנם שאלו שהם מאוד דקים בשיקול הדעת.

אומר אברך בן תורה, פתאום מישהו החליט לי בצורה כ"כ שערורייתית ואני יצטרך לסמוך על זה? אז אם היה לנו והיינו זוכים שהחזו"א היה מכריע את השאלות האלו, אז בוודאי כלל ישראל היו סומכים על זה, אבל כיוון שהשאלות מאוד דקות והדור האחרון אין לו את הכוחות שהיה לדורות הקודמים ובפרט בשאלות חדשות שזה סכנה מאוד גדולה להכריע בהם לקולא באופן שאין לך ראייה ברורה, אז ממילא ההחלטות בהן צריכים להיות הרבה יותר זהירות.

וזה מה שמשמרת השבת לקח ונטל על עצמו בצורה כ"כ יפה, נכונה ואמיתית, שכל שאלה שעולה על הפרק, לא תהיה בבחינת שאלת שהורה בה חכם אלא שתהיה בבחינת גלאט כשר ולא יהיה בה שאלה כלל.

על כל מיני זהירויות ודברים, שזה יהיה בצורה חלקה ונקייה, אני אומר שוב פעם לא מצאתי שם איזה משהו שיוכלו להגיד שהחמירו פה איזה חומרא אלא מה, ייתכן שדברים שבמכשירים אחרים היה בשעת הצורך או שעת הדחק מקום לסמוך על כל מיני שיקולי דעת, אבל זה לא הוראה לרבים שכך השבת תיראה.

אז לכן כל מכשיר שעובר כאן את הבדיקה ומקבל את האישור זה מכשיר כזה שכל בית יהודי מגדול הדור ועד לאברך הפשוט יכול להכניס את זה בשקט ובבטחה לביתו.

וזה נקודה שאני חושב שמאוד חשוב לחדד אותו אצל הרבנים, קניתי מכשיר כזה וכזה, כבר השקעתי כך וכך, אז מה יכול להיות שזה לא טוב? אולי פה באים להחמיר ורוצים לעשות איזה מהפיכה.

אז התשובה היא לא, לא באים להחמיר אני יכול להגיד לכם שכשואלים שאלות למשמרת השבת, התשובות הם מאוד מדויקות, לא מתלהמות, אלא מאוד מבוארות ואמיתיות, לא צריך להחמיר סתם, אדם שיש לו שעת הצורך או שעת הדחק מפנים אותו שישאל ויבדוק, אבל הכיוון של לתת הכשר בזה זה צריך להיות גלאט.

נקודה נוספת שחשוב לדעת ולחדד אותה, כדי לקבוע הלכה, צריך להשקיע שעות ע"ג שעות בבירור המציאות, מי שלא משקיע עשרות שעות לברר את המציאות, הוא בדר"כ יכול לטעות אבל מקצה וקצה, מכיוון שכשחסר פרט אחד במציאות עוד לפני שמבררים את השאלות העדינות בהלכה מאוד מאוד קשה לקבוע בזה הלכה.

לצערי נפגשתי כבר עם כמה וכמה מורי הוראה שהורו כמה הלכות בדברים האלו, ופשוט מאוד, זה היה מחסרון ידיעה גמור, הם חשבו כך ואמרו להם כך, כל בר דעת מבין שאדם לא ייתן הוראות ברפואה כשהוא לא למד רפואה, אחד הדברים שמצוי אצל רבנים ומורי הוראה שיש חביבות מסויימת לענות שאלות ברפואה.

פגשתי פעם רב בירושלים ושאלתי אותו מה איכפת לך לענות רק בהלכה ולא ברפואה, מה אתה מפסיד מזה שלא תענה את החלק הרפואי? תארו לעצמכם אמרתי לאותו רב שרופא יתחיל לענות בהלכה כי הוא ישב פעם בשיעור ליד איזה רב… אותו דבר רב שעונה שאלות ברפואה כשלא למד רפואה מימי חייו-בכדי לא לדעת צריך ללמוד עשר שנים ובכדי לדעת צריך להוסיף עוד עשר שנים- אז איך עונים שאלות ברפואה ומתחילים לענות בכאלו וכאלו?

בדיוק אותו דבר בעניינים האלו, רב שלא בירר את הדברים האלו בצורה מאוד יסודית, הוא בקלות יכול לטעות, ולכן ההשקעה הגדולה שמשמרת השבת משקיעה בבירורים הארוכים והיסודיים שעות ע"ג שעות והרבה הרבה נסיונות בכדי לברר את הדבר הזה ושאר דברים ולפעמים גם לא מגיעים לחקר האמת בפעם הראשונה, אבל כשנכנסים לתוך הסוגיות אז מבררים ואח"כ כשרואים את הדברים מבפנים, אז זה משתנה מקצה ולקצה והתשובות יכולות להשתנות לגמרי.

ויכול להיות אם תשאלו, בתוך השנים האחרונות שמשמרת השבת פועלת, אז יש להם גם כן פעמים חזרות, כי פה התברר עוד דבר ופה התברר עוד איזה נקודה, ואת החלק הזה מאוד חשוב להעביר בין הרבנים שבכדי לענות על כל מכשיר חדש וגם ישן צריך לברר טוב על הדברים.

אני יביא דוגמא, היה בארה"ב רב מפורסם מאוד שחלק גדול מיהדות ארה"ב סומכת עליו בעיננם עצומות בכל מיני דברים, כשרות הלכה וכו'.

הוא נתן לפני תקופה הכשר על תנור חשמלי לשבת ויו"ט שיהיה ניתן להפעיל אותו… תנור חשמלי ביו"ט ע"י איזה לחצן של גרמא שצריכים ללחוץ עליו ביו"ט, כשביררו אצל אותו רב איך אפשר ללחוץ על מכשיר ביו"ט וזה יהיה גרמא, והוא לא עשה איזה מניעת המונע או איזה פטנט הוא כבר רב יותר חרדי שלא רצה להיכנס לכל הקולות האלו.

אז ענה אותו רב ואל תתפלאו זה היתה התשובה המדויקת שלו: כשלוחצים על הכפתור, לא רואים את הפעולה, אז מה אם לא רואים? אז הוא אמר, כמו שיש הלכה בהלכות תולעים, שתולעים שלא רואים אותם אז אין בהם איסור דאורייתא, אז הוא הדין כל מלאכה שאינה ניכרת אין בה איסור…. כך הרב הזה אמר, זה לא איזה שמועה או משל, על זה הוא בנה את ההכשר ואלפי יהודים בארה"ב משתמשים עם התנור על סמך אותו הוראה.

הוא לא התכיוון להכשיל, אני אומר את זה בידיעה, הוא רב שמקובל ודורש טוב לעמו, הוא רק לא מכיר את המערכות ויתור מזה בית המדרש שהוא גדל רחוק מהבית המדרש שלנו, ולא ייתכן שציבור בני התורה, יאכל ישתה וישתמש בכל מיני דברים כאלו שבעצם ההכרעה בהם בנוייה מבית מדרש שלא חונכנו בהם.

עיקר הנקודה כפי שהדגישו אותם, זה אותם מעגלים דיגיטליים, שבעצם, אפשר להגיד שרובם ככולם של המכשירים החדשים, בין אם זה מכשירי הטלפון ובין אם זה אזעקות או כל הגלאים למיניהם ובין אם זה מהמכשירים הרפואיים שכל מיני אנשים צריכים, סיפאפ שעוזר לבעיות נשימה ועוד שכל הרבנים בוודאי מכירים.

כל המכשירים האלו על כך שיש שינויים במכשיר ע"י אותם מעגלים דיגיטליים, ואם לא מתייחסים לנקודה הזאת כחשש דאורייתא אז תמיד יש כל מיני קולות שיבואו להגדיר אותה, לצורך חולה, אין בו סכנה, ספק סכנה,  והיד על הקולא יותר רפויה.

אבל אם מתייחסים על כך שהמעגלים החשמליים יש בהם חשש דאורייתא, והדין שלהם הוא כמו חשמל בשבת, אז ממילא ההתייחסות עוברת להיות לגמרי אחרת, כמובן שהיסוד הזה משנה את הדין מקצה לקצה, אם אוחזים שה לא ספק דאורייתא, אז כבר לא טורחים כ"כ למצוא פתרונות, כי אז אומרים תעשה בשינוי או כלאחר יד ואז ממילא יש כ"מ צירופים, תרי דרבנן וכד'.

אבל אם מתייחסים לזה כחשש דאורייתא, אז כבר כל התמונה הופכת להיות אחרת, והשאלות האלו מגיעות לרבנים כל שבת כי אין שכונה שאין בהם כמה אנשים שמשתמשים עם הסיפאפ לצורך עזרה בנשימה, ואין לך כל שכונה ושכונה שאין לה אנשים שצריכים מכשירים לחולי אלצהיימר וכד' וכל מיני מכשירים שמתגלגלים וחדשים לבקרים שהם קמים.

ואני חושב שהנקודה החשובה היא להשריש לציבור דרך שיעורים וכד', שהציבור יהיה מודע לזה שהנושא של המעגלים החשמליים הוא לא איזה חומרא שנוצרה בעיר הקודש בני ברק אלא זה חשש אמיתי וחשש שצריכים לתת עליו את הדעת וממילא גם ע"י זה בוודאי שיטרחו למצוא פתרונות וכ"מ דרכים להגיע לזה שהכל יהיה לכתחילה ולא בדיעבד.

אני חושב שזה המקום של כולם להיות כיהודה ועוד לקרא, להודות לגאון הרב בייפוס, וכל אלו שסובבים אותו, כל כל הימים והלילות שהם מקדישים לכל הנושאים האלו, והם עושים את זה בצורה נפלאה ובצורה נקייה, אני יכול להגיד לכם בעדות ברורה, אין פה לא שאלות של ממון, הפוך הם נכנסים לחובות, ולא שאלה של כבוד, אלא רק מה שעומד מולם זה שמירת השבת.

ולכן בזכות משמרת השבת נזכה לשמירת שבת כהלכתה.

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן