דברי הרב ר' שריאל רוזנברג בכנס רבנים שע"י משמרת השבת

בס"ד

 

תמלול ר' שריאל רוזנברג שליט"א:

אומרים מספרים שהחזו"א בשעתו אמר שצריכים להתאמץ למצוא למה אסור להשתמש בחשמל בשבת? למה אסור להפעיל מכשירים חשמליים בשבת?

והדברים לכאורה צריכים ביאור למה צריך להתאמץ לאסור? אם לא רואים איסור אז מותר, מה זה לחפש איסורים, אנו יודעים שהחזו"א חיפש את האמת לא חיפש את האיסורים.

לפירושו של הדבר, זה וודאי שהחזו"א הבין שאים שום צד לומר שמותר לעשות כזה דבר להפעיל מכשיר חשמל בשבת, למה זה אסור? על זה צריך להתאמץ לאיזה מלאכה לשייך את זה מה הסיבה שזה אסור , נידון אם זה אסור בוודאי שאין.

שמעתי לאחרונה עוד סיפור שזה מחזק את הביאור הזה החוז"א כידוע אמר שהאיסור של הפעלת מכשיר חשמל או חימום חשמלי זה מצד בונה שהוא מחבר מעגל חשמלי וזה נחשב בניין וזה האיסור

בשעתו שמעתי בשם ר' חזקאל הכף חשמלי לחימום מים הייתה עשויה בצורה שאין חיבור בין החיובי שלילי וכשהיו מכניסים את הכף למים, המים היו מחברים את החיובי לשלילי ממילא טען ר' חזקאל לחזו"א שלכאורה אין כאן בעיה של בונה כיה  הוא לא מחבר כלום כי ודאי אין בנין ע"י החבור של המים, יש אמנם גם איסור של מבשל וזה לא עוזר שאין בניין אבל אולי לצורך חולה אפשר יהיה מותר אבל החזו"א לא הסכים כלל לקבל את זה ואמר שזה אסור.

לכאורה ודאי מסברא ר' חזקאל צודק, להגיד שיש כאן איסור של בונה? יש את ר' שלמה זלמן שרצה לומר שהופך את החוט ממות לחיים. הפשט הוא שהוא אחז שבודאי להפעיל מכשיר חשמלי בשבת בודאי צריך להיות אסור, אם יש לנו היכי תימצי שמצד איסור בונה אנחנו לא רואים שזה צריך להיות אסור אז צריכים לחפש איסור אחר, אבל להגיע למסקנא שזה מותר בוודאי שלא.

החלק הזה שאסור להפעיל מכשיר חשמלי בשבת זה נתקבל אבל כנגד זה, שמענו מקודם שהרב בייפוס דיבר שרוצים לומר שזה יהיה הפתרון אם יש בעיה צריך למצוא פתרון, אם שמירת שבת זה בעיה צריך לחפש לה פתרונות, אבל שמירת שבת זה מצווה ולא בעיה אז לא צריכים לחפש פתרונות.

נקרא לזה אולי המצאות שהמציאו שכן יוכלו להשתמש במכשירים בשבת אז או שמסברא ודאי הם לא נראים, להגיד  שלוחצים על הכפתור בתוך קופסא ולוקח בין עשירית שנייה לשנייה וחצי עד שהמכשיר מתחיל לפעול שזה לא גרמא אני לא חושב שמסברא שיש כזה צד לומר כזה דבר ולא לחפש ראיות לזה. ככה מפעילים את המכשיר וחוץ מזה שזה כבר הולך הלאה והלאה.

קיבלתי השבוע מכתב ממישהו שהרב הראשי הרב דוד לאו אישר לתת חדש בצרת שבוצרים את הגפנים וזה אסור בשביעית אז עשו בצרת שתפעל ע"י גרמא ז"א להדליק את הבצרת ע"י גרמא. זה כל הבעיה הדלקת הבצרת או שזה הולכת הבצרת לאורך כל הגפנים של הבצרת?

אותו אחד הייתה לו בקשה שאוצר בי"ד שבוצר את הכרמים שיבקשו לבטל את הגרמא שמא יאמרו שיש כאן חצי אחוז של קולא בזה שזה גרמא ולא בצרת רגילה שמפעילים עם היידים ממש.

הרב סילמן סיפר שבשעתו ר' דוב היה פעם בבית חולים והיו צריכים לטלפן בשבת לצורך פיקוח נפש, או שזה היה להורים שלו שהיה בבית חולים אז הביאו לו טלפון גרמא, ור' דוב ביקש שיביאו לו טלפון רגיל ולא טלפון גרמא עד כדי כך לעקור שלא יהיה שום הוה אמינא שהוא שהגרמא הזה הוא איזשהוא היתר.

וכרגיל שנותנים ליצר הרע חצי אצבע הוא צריך כבר את כל הגוף, הפטנטים האלו של הגרמא ומניעת המונע זה מתפתח כל הזמן הכושר סוויט'ץ שראינו שהיום אפשר להדליק ולכבות את החשמל בשבת, כל מיני המצאות שמי שהיה אומר כאלו סברות במסכת גיטין, קידושין או נדרים אף אחד לא היה מתייחס לזה בכלל וכאן הולכים להתיר איסורים מדאורייתא על סמך כאלו סברות.

אבל יש עוד חלק מאוד חשוב שזה הנושא שאנשים לא מודעים בכלל שהם מפעילים איזהוא דבר כמו למשל המוני מים הדיגיטליים, מי חשב שכשהוא פותח את הברז למלא כוס מים הוא מפעיל בזה איזשהוא מכשיר חשמלי הוא לא יודע, ודברים יותר מורכבים כמו מקרר חשמלי שהם דיגיטליים ששם כל פעולה של פתיחה וסגירה של דלת יש להם השפעה ורישומים, בחו"ל הרי המכשירים האלו נכנסו כמה שנים לפני שנכנסו פה בארץ ואנשים יראים ושלימים לא עלה בדעתם כלל שיש איזשהוא בעיה השתמשו במקרר בשבת הם סיפרו על הקולא שזה ספר פסיק רישא ואפשר לפתוח גם כשלא עובד ברישום הדיגיטלי זה בעייתי גם כשהמנוע עובד וודאי שהחמירו לפתוח במיכני רק כשעובד ולא עלה בדעתם איזה איסורים הם עוברים.

בעצם החלק של משמרת השבת האו בשני המישורים האלה מישור אחד להתריע ולמצוא את כל החידושים הטכנולוגיים האלו שזה בעצם בעיה של חילול שבת ואנשים לא מודעים לכך וחלק שני שכל האפשרויות להשתמש במכשירים האלו בלי חילול שבת שכל המכשירים האלו יהיה על פי דין ולא ע"פ סברות דחויות שא"א להתיר על פיהן.

ובאמת זה תפקיד מאוד אחראי, תפקיד מאוד קשה, אני בעצמי היה לי פעם מד מים דיגיטלי בא המומחה שמייצר את זה והסביר איך מייצירם את זה ולפי איך שהוא הסביר את זה יצא שמותר, אחרי כמה חודשים הגיעו אנשים ואמרו שזה פועל בכלל בצורה אחרת, אותו אחד או שלא ידע איך עובד או שבכוונה שינה ושיקר, לא נראה שבדווקא שינה כי הוא היה חילוני שלא הבין מה זה נפק"מ, לא כל אחד שמסביר אז באמת מה שהוא מסביר זה נכון, יכול להיות שהוא לא יודע, לברר באמת איך כל דבר פועל בכדי שיולכלו לדעת את האופן שבזה לא יהיה חילול זה עבודה קשה מאוד ובאמת אלו שפועלים במסגרת משמרת השבת הם עושים בזה גדולות ונצורות לברר כל דבר לפרטי פרטיו.

הכרת הטוב שכלל ישראל חייב לאנשים האלו, הוא גדול מאוד אילולא שני החלקים גם שמתריעים על כל מיני פרצות וגם שדואגים איך שכן יוכלו להשתמש ולפעול ע"פ הלכה, זה שני דברים שבלעדיהם אז ח"ו כולנו היינו נכשלים בחילולי שבת על כל צעד ושעל.

הכינוס הזה יש לה מטרה, אני מניח שלא התכנסו לעשות מגבית למשמרת השבת, ולא בשביל לספר סיפורים יפים, הכינוס מיועד לציבור של מורי הוראות שאנשים מגיעים לשאול אותם שאלות והם עונים, אז צריכים לקחת בחשבון ג"כ את שני החלקים האלו, הרבה  פעמים מכשירים שנראים תמימים טמונים בתוכם חילול שבת, ובאמת כשמישהו מגיע לשאול האם אפשר להשתמש אם המכשיר בשבת אז לא צריכים למהר ולענות לו ואפי' שבהשקפה ראשונה נראה שאין כאן שום שאלה בכל אופן צריך להעמיד את הדבר בסימן שאלה ולברר, זה לא פשוט יכול להיות שבתוך הדברים מוחבאים דברים שלא חושבים עליהם ודבר שני כשבאים עם מכשיר עם חותמת ותעודת כשרות, צריכים לדעת שלא על כל הכשר אפשר לסמוך, יש כאלו שבונים את ההכשר שלהם על סברות דחויות שא"א לסמוך עליהם.

זה צריך להיות המטרה של הכינוס, שלא מדברים כאן על חומרות בעלמא, שאנשים לא יחשבו שבעצם אם יש הכשר זה מסתמא כשר, יש כאלו שמחמירים אבל יהודי פשוט כן יכול לסמוך על הקולות האלו, אין צד של קולות, ההכשרים בנויים על דברים שהם לא להלכה על דברים שא"א לצרף אותם לקולא, ובמילא בכל פעם שיש איזה שאלה אז צריכים להתקשר למומחים של משמרת השבת שהם יגידו אם יש כאן שאלה או שאין כאן שאלה ואיך אפשר לעשות באופן שלא יהיה שאלה, אבל לצערינו הרב הכשרים אחרים אין משהו שאפשר לסמוך עליהם בכל הנושא הזה של שבת.

בימים האלו זה ימים של נחפשה דרכנו ונחקרה אז כל אדם צריך לחקור במעשים שלו גם במה שנראה שאין בזה שום שאלה יפשפש במעשיו ימשמש במעשיו ויבדוק האם הכל הוא על צד הכשר ושח"ו לא נכשל באיסורים החומרים של חילול שבת הקב"ה יעזור שנזכה להתחזק בשמירת שבת שבזכות שמירת השבת תבוא הגאולה אמן.

 

 

דילוג לתוכן